Screenshot 2019-07-12 at 09.41.16.png

Geschiedenis

De N60 van vroeger tot nu

1997

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen categoriseert de N60 als primaire weg type I. Vrij vertaald betekent dat dat de weg een bovenlokale verbinding zou moeten vormen tussen de E17 en de E429 ter ondersteuning van het hoofdwegennet. Ter hoogte van Ronse loopt de N60 als tweevaksweg door het centrum van de stad. Dat deel wordt door de Vlaamse overheid opgenomen als 'missing link'.

2009

De N60 bij Ronse wordt in het Vlaamse regeerakkoord aangeduid als prioritair te realiseren. 

4 juli 2014

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt vastgesteld. 

30 juni 2016

De Raad van State vernietigt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan na een aantal bezwaren.

2017

De Werkvennootschap en het Departement Omgeving krijgen de opdracht om de procedure voor de N60 te hernemen. 

17 mei 2019

De Vlaamse Regering keurt de startnota voor een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed.

Plangebied

In en rond Ronse

Klik op de afbeelding op te vergroten.

Uitgangspunten

Samen op zoek naar breed gedragen oplossingen

 
icon2.jpg

Eerst de visie, dan de oplossingen

We focussen niet meteen op tracés en oplossingen, maar zetten eerst een globale visie uit:

  1. Kansen en noden verkennen: op welke uitdagingen willen we een antwoord bieden?

  2. Breed gedragen ambities formuleren: wat willen we bereiken in de streek?

  3. Randvoorwaarden vastleggen: waaraan moeten goede oplossingen voldoen?

icon3.jpg

Vanaf nul, maar niet helemaal

  • Plangebied studies van de voorbije jaren gooien we niet zomaar in de prullenmand: we bestuderen ze, leren eruit, maar houden ook rekening met evoluties in het beleid en op het terrein.

  • We gaan niet zomaar uit van het tracé dat vorige keer naar voor werd geschoven. We kijken dus breder dan de reservatiestrook. Ook het uitzicht en de inrichting van een mogelijke oplossing bestuderen we opnieuw.

 
icon1.jpg

Vanuit verschillende invalshoeken

We kijken naar verschillende uitdagingen voor de streek en werken naar een overkoepelende visie, waarin we een plek geven aan: mobiliteit, infrastructuur, kwalitatieve stedelijke ruimte, landschap, natuur en bebossing, landbouw en erfgoed in de hele Vlaamse Ardennen.

In samenwerking met belanghebbenden

Door de expertise van het studieteam en de ontwerpers te koppelen aan de (terrein)kennis van belanghebbenden uit de streek, komen we tot de beste oplossingen. Zij kennen de regio immers als geen ander. Zo krijgen we zicht op de verschillende noden, wensen en bezorgdheden.

Doelstellingen

Meer dan N60 alleen

“Een bovenlokale verbinding realiseren met aandacht voor de lokale verkeerssituatie.”

“Verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhogen in de stadskern.”

Zo werken we aan een betere ontsluiting van de regio en zoeken we een oplossing voor het (doorgaand) vrachtverkeer dat onder andere uit Klein Frankrijk en Pont West komt.

“Maatschappelijke meerwaarden realiseren middels een hefboomeffect.”

Waar dit mogelijk is zoeken we win-wins op het vlak van landschap, water, economie, recreatie, natuur, bos, landbouw en erfgoed. Op die manier willen we optimaal omgaan met de steeds schaarser wordende open ruimte.

 
 

“Verhogen van de multimodale bereikbaarheid.”

De regio meer bereikbaar maken voor verschillende vervoer- middelen: te voet, met de fiets, met openbaar vervoer en met de (deel)auto.

We streven ook naar vlotte overstapmogelijkheden tussen deze vervoermiddelen.

“Landschappelijke inpassing in functie van de leefbaarheid.”

We houden rekening met de typische kenmerken van het landschap van de Vlaamse Ardennen, zoals graslanden, knotbomen en houtkanten.

 Download hier alle documenten