Het geïntegreerde planproces

Screenshot 2019-07-12 at 09.41.16.png

Bij een geïntegreerd planningsproces verlopen de ruimtelijke uitvoeringsplanning, milieubeoordeling, ruimtelijke veiligheidsrapportage, passende beoordeling, watertoets en andere effectbeoordelingen geïntegreerd. Zo kunnen de processen gestroomlijnd worden, en inhoudelijke en procedurele tegenstrijdigheden vermeden worden. De verschillende instanties worden bij een geïntegreerd planningsproces al van bij het begin betrokken. 

Verschillende stappen

Klik op de stappen voor meer informatie.

 1. 17 mei 2019: Vlaamse Regering hecht goedkeuring aan de start- en procesnota

 2. 11 juni 2019: Eerste participatiemoment

  • 60 dagen

  • publiek en instanties kunnen nota's raadplegen en opmerkingen, suggesties formuleren

 3. Opmaak scopingnota

 4. Opmaak voorontwerp- GRUP en ontwerp plan-MER en andere effectbeoordelingen

 5. Plenaire vergadering en adviesronde

 6. Vlaamse Regering stelt het ontwerp- GRUP voorlopig vast

 7. Tweede participatiemoment (openbaar onderzoek)

  • 60 dagen

  • publiek en instanties kunnen ontwerp-GRUP en bijhorende effect- beoordelingen raadplegen en opmerkingen formuleren

 8. Team MER geeft zijn finale kwaliteitsbeoordeling over het plan-MER

 9. De Vlaamse regering stelt het GRUP principieel vast

 10. Raad van State verleent advies

 11. De Vlaamse Regering stelt het GRUP definitief vast

 12. Het GRUP wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt 14 dagen na publicatie in werking.

 13. Het project-MER wordt opgemaakt

 14. Het project-MER wordt aangemeld bij Team MER

 15. Team MER beslist over de aanmelding

 16. Indienen van de omgevingsvergunnings-aanvraag bij de Vlaamse Regering

 17. Resultaat ontvankelijkheid en volledigheid aanvraag

 18. Derde participatiemoment (openbaar onderzoek)

  • 30 dagen

  • publiek kan opmerkingen formuleren op de omgevings- vergunningsaanvraag en project-MER

  • adviesverlening door bevoegde instanties

 19. Team MER keurt het project-MER goed of af

 20. De Vlaamse Regering beslist over de omgevingsvergunnings-aanvraag en bekendmaking

 21. Leeg

Wat betekent…

Startnota

De startnota toont de eerste onderzoeksresultaten van het geïntegreerd planningsproces. Met deze startnota en de bijhorende procesnota start de Vlaamse overheid het planningsproces voor de concrete uitwerking van het GRUP formeel op.

Procesnota

De procesnota is een dynamisch document dat tijdens het verdere verloop van de procedure zal worden aangepast. Het geeft de procesaanpak in elke fase van het project weer. De nota geeft weer wat de aanpak, overleg- en participatiemomenten en resultaten van elke fase in het proces zijn. Ook de wijze waarop het overleg met de betrokken actoren wordt gevoerd, is in de nota terug te vinden. 

Scopingnota

De startnota wordt in deze fase uitgebreid naar de scopingnota. De adviezen, inspraakreacties en de verslagen van de participatiemomenten zullen in de scopingnota worden verwerkt. Zo wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met suggesties om het plan te verbeteren, of worden aandachtspunten in functie van het effectenonderzoek beschreven.

GRUP

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is een plan opgemaakt door het Vlaams Gewest waarin bestemmingswijzigingen in een bepaald gebied worden vastgelegd.

MER

Het milieueffectenrapport of MER onderzoekt mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu. Het wordt opgemaakt vóór de vaststelling van een plan (plan-MER) of voor de uitvoering van een project (project-MER), zodat de impact op mens en milieu in een vroeg stadium gekend is en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden. Lees hier meer over de milieubeoordeling.

Plenaire vergadering

De plenaire vergadering met de adviesinstanties bespreekt het voorontwerp-GRUP waarbij de resultaten van de uitgevoerde effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen.