Veelgestelde vragen

Doorheen het projectverloop zullen op deze pagina de meest gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden verschijnen.

De noodzaak van de werken

Algemene vragen

Timing

Vrijwillige verkopen

Beleid

Communicatie en inspraak

Wat is…

Wat betekent 'Rond Ronse'?

‘Rond Ronse’ is de nieuwe benaming voor het project van de N60 in Ronse en de regio. Hiermee willen we de integrale aanpak benadrukken. Die aanpak kenmerkt zich door verschillende thema’s en ambities rond Ronse mee te nemen voor zowel bovenlokaal als lokaal verkeer. Het gaat dan om erfgoed, mobiliteit, landbouw, natuur, economische ontwikkeling, …

Waarom willen we verschillende thema's behandelen?

Een bovenlokale verbinding realiseren gaat enkel met aandacht voor de lokale verkeerssituatie. Die verkeerssituatie staat in verbinding met andere elementen zoals landbouw, natuur, leefomgeving, erfgoed, water, economie, … De mobiliteitsproblematiek in Ronse en de regio wordt dus ingebed in een ruimer verhaal van leefbaarheid, respect voor natuur en ecologie, economische activiteit en erfgoed.

Wie neemt het initiatief bij het project ‘Rond Ronse’?

De Werkvennootschap is initiatiefnemer in het begeleiden en opstarten van het geïntegreerd planningsproces. Zij zijn de projectvennootschap, opgericht door de Vlaamse Regering om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te pakken. De Werkvennootschap doet dit in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Wie is betrokken bij ‘Rond Ronse’?

We onderscheiden op bestuurlijk niveau drie groepen:

 • Kernplanteam: De Werkvennootschap en Departement Omgeving.

 • Projectstuurgroep: De Vlaamse administraties en agentschappen van het ruime planteam, stad Ronse, gemeente Maarkedal, gemeente Kluisbergen en de provincie Oost-Vlaanderen.

 • (Ruime) planteam: de leden van het kernplanteam aangevuld met: stad Ronse, gemeente Kluisbergen, gemeente Maarkedal, Agentschap voor Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap Onroerend Erfgoed, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, een vertegenwoordiger van de Provinciale administratie en het Team Vlaamse Bouwmeester.

Welke belanghebbenden worden betrokken bij het project?

 • Overheden

 • Politieke actoren

 • Middenveldorganisaties

 • Bedrijven

 • Actiegroepen

 • Experten

 • Burgers die wonen, werken of leven in de stad

 • Waalse actoren

Waarom is die samenwerking zo belangrijk?

Hierdoor kunnen we:

 • Belanghebbenden breed informeren over het onderzoekswerk en de aanpak.

 • Het onderzoekswerk toetsen bij verschillende  actoren.

 • Zicht krijgen op kansen, vragen en bezorgdheden die leven.

 • Iedereen met elkaar in dialoog brengen en laten samenwerken, zodat ze inzicht krijgen in elkaars belangen en standpunten.

Wat willen we bereiken met 'Rond Ronse'?

 • Een bovenlokale verbinding realiseren met aandacht voor de lokale verkeerssituatie.

  Een betere ontsluiting van de regio van de Vlaamse Ardennen naar het hoofdwegennet (E17/E429), waarbij ook een oplossing wordt geboden aan lokale problemen.

 • Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

  We zoeken een oplossing voor het (doorgaand) vrachtverkeer dat onder andere uit Klein Frankrijk en Pont West komt.

 • Een verhoogde multimodale bereikbaarheid dankzij degelijke alternatieven voor de auto.

  De regio beter bereikbaar maken voor verschillende vervoermiddelen: te voet, met de fiets, met openbaar vervoer en met de (deel)auto. We streven ook naar vlotte overstapmogelijkheden tussen deze vervoermiddelen.

 • Een landschappelijk verantwoorde inpassing van infrastructuur in de omgeving.

  We houden rekening met de typische kenmerken van het landschap van de Vlaamse Ardennen, zoals graslanden, knotbomen en houtkanten.

 • Maatschappelijke meerwaarden realiseren door middel van een hefboomeffect.

  Waar dit mogelijk is, zoeken we win-wins op het vlak van landschap, water, economie, recreatie, natuur, bos, landbouw en erfgoed. Op die manier willen we optimaal omgaan met de steeds schaarser wordende open ruimte.

Waarom is 'Rond Ronse' nodig?

Het doorgaand verkeer door het stadscentrum van Ronse zorgt voor:

 • Een gebrekkige ontsluiting van de regio. Dit is nefast voor de economische ontwikkeling van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

 • Een minder goede verkeersleefbaarheid. Het verkeer vormt een zware belasting voor het stadscentrum van Ronse.

‘Rond Ronse’ is de nieuwe naamgeving van het project rond de N60 Ronse. Betekent dit dat het vorige tracé over de Schavaarthelling definitief wordt verlaten en er wordt gekozen voor een weg die rond Ronse loopt?

Op dit moment kunnen we geen voorafnames doen op de uiteindelijke oplossingen. We kunnen alleen een engagement nemen over de manier waarop we dit proces zullen voeren.

Met ‘Rond Ronse’ pakken we de zaken anders aan. We focussen niet onmiddellijk op mogelijke tracés en oplossingen maar kijken eerst naar:

 1. Kansen en noden: op welke uitdagingen willen we een antwoord bieden?

 2. Breed gedragen ambities: wat willen we bereiken in de streek?

 3. Randvoorwaarden: waaraan moeten goede oplossingen voldoen?

Dat is een ander uitgangspunt dan bij het project ‘N60 Ronse’, waarbij de organisatie onmiddellijk oplossingen aanreikte. Bij ‘Rond Ronse’ kunnen we echt in samenwerking met omwonenden en andere stakeholders tot een gedragen oplossing komen voor de primaire weg N60.

Gaan jullie niet in dezelfde valkuilen trappen zoals het voorgaand project ‘N60’?

Het verschil met ‘Rond Ronse’ is dat we eerst uitgaan van de noden van omwonenden, bedrijven, etc. Daarna kijken we naar mogelijke oplossingen. Op die manier zijn de oplossingen meer gedragen en ontstaat er een breder draagvlak dan bij het project ‘N60 Ronse’.

We geloven dat we tot de beste oplossingen komen als we onbevooroordeeld gaan kijken en luisteren op het terrein, en in dialoog treden met belanghebbenden vanuit een neutrale kijk op dit dossier.

Daarom is het ook een bewuste keuze om verder te gaan dan de officiële inspraak en op regelmatige tijdstippen in dialoog te gaan met burgers, organisaties, actiegroepen,… Zo willen we samen komen tot een gedragen oplossing.

In Wallonië is al lang geen sprake meer van het voorzien van 2x2-rijstroken op de N60 tot in Ellignies-les-Frasnes. Wat is de meerwaarde van ‘Rond Ronse’ dan?

De invulling van het tracé ligt nog niet vast. Bij het project ‘Rond Ronse’ gaan we niet zomaar uit van 2x2 rijstroken. De precieze vormgeving van een eventuele bijkomende weg is dus ook voorwerp van ons onderzoek.

Het garanderen van de leefbaarheid in de binnenstad is een belangrijke doelstelling in de startnota, naast de doelstelling om een vlotte ontsluiting van de regio te realiseren op bovenlokaal niveau.

‘Rond Ronse’ heeft sowieso de ambitie om in dialoog te gaan met de Waalse partners en tot een gemeenschappelijke visie te komen.

Kan het huidige wegennet aangepast worden, in plaats van nieuwe tracés te bouwen?

Dat kan. Maar hierop kunnen we op dit moment nog geen sluitend antwoord geven. We proberen eerst de noden in kaart te brengen en kijken dan pas naar de mogelijke tracés.

Het proces ‘Rond Ronse’ laat wel toe om oplossingen voor te dragen en onderzoek te doen naar mogelijkheden waar geen bijkomende tracés worden aangelegd.

Die oplossingen zullen worden getoetst aan de doelstellingen van ‘Rond Ronse’ want de uiteindelijke oplossing moet tegemoetkomen aan de noden en problemen die we samen vaststellen.

Welke huidige processen in de regio kunnen ‘Rond Ronse’ beïnvloeden?

 • Het planningsproces voor de Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS -proces) voor de regio Vlaamse Ardennen.

  • (Her)bevestiging agrarische gebieden (Departement Landbouw)

  • Valorisatie ankerplaats naar Erfgoedlandschap – Kluisberg tot Koppenberg (Agentschap Onroerend Erfgoed)

  • Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor speciale beschermingszone “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen”.

 • Fietssnelweg F421.

 • Fietssnelweg op oude spoorwegbedding van lijn 87.

 • De opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaamse Ardennen (Vervoerregio).

Hoe blijf ik op de hoogte van het project?

Dat kan via deze website, de Facebookpagina of door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wat kan ik verwachten na het indienen van een idee, opmerking, suggestie tijdens de publieke raadpleging?

Alle ideeën, suggesties en opmerkingen zullen worden geëvalueerd ten aanzien van de plandoelstelling. Wanneer ze voldoen aan de plandoelstelling, worden ze verwerkt in de scopingnota.

Bij het opstellen van de scopingnota moeten we rekening houden met de geformuleerde opmerkingen. Daarom nemen we de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren mee op in de procesnota en in de scopingnota. Het planteam moet laten blijken op welke manier zij rekening gehouden heeft met elk van de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen.

De scopingnota wordt gepubliceerd op de website en maakt daarna ook deel uit van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Dat GRUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Is dit project wel maatschappelijk te verantwoorden? Wat met duurzame mobiliteit en de betonstop/bouwshift? Is dit project nog echt noodzakelijk?

De betonstop is een strategische visie die door de Vlaamse Regering werd beslist. De betonstop betekent niet dat er geen bijkomende verharding kan komen. Maar wel dat er goed over wordt nagedacht, dat wordt gestreefd naar verdichting eerder dan uitbreiding. En wanneer naar uitbreiding wordt gegaan, moeten mogelijkheden onderzocht worden om te ontharden.

De plandoelstelling blijft hierbij natuurlijk wel overeind. We behouden de intentie om uitvoering te geven aan het beslist beleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en om de problemen rond verkeersleefbaarheid in de stad aan te pakken.

Hoe is het project ‘Rond Ronse’ te rijmen met de open vlakte die het Ruimtelijk Structureel Uitvoeringsplan voorschrijft?

In het proces ‘Rond Ronse’ wordt ingespeeld op kansen om uitdagingen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik en klimaat aan te pakken (bv. waterbufferingsbekkens, koppeling met bronstructuren, verdrogingsproblematiek in het kader van de klimaatuitdaging ,…)

De Vlaamse Ardennen zijn voor de Vlaamse Overheid belangrijk als structuurbepalend openruimtegebied. Daarnaast staat er in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat de N60 moet worden doorgetrokken vanaf Nukerke naar een primaire weg. Hoe vallen deze beide beslissingen met elkaar te rijmen?

Dit is inderdaad een complexe opgave, waarbij uitdagingen uit verschillende sectoren op elkaar afgestemd moeten worden.

Dat is meteen ook de reden waarom we ‘Rond Ronse’ niet louter willen bekijken vanuit mobiliteit, en ook uitdagingen in andere sectoren meenemen in onze denkoefening.

Daarom werken we in het kader van ‘Rond Ronse’ samen met verschillende Vlaamse administraties, en is het onze ambitie om tot breed gedragen oplossingen te komen vanuit verschillende sectoren.

Hoe lang gaat het duren vooraleer een eventueel project gerealiseerd zal zijn?

Op dit moment kunnen we hierop geen harde termijnen zetten. Bovendien verloopt dit proces in dialoog met heel veel verschillende belanghebbenden. Dat vraagt tijd, maar we geloven dat die dialoog een beter proces mogelijk maakt.
We kunnen in grote lijnen zeggen dat:

 • we in 2019 de brede context van het project onderzoeken.

 • we vanaf 2020 beginnen kijken naar mogelijke oplossingen.

De voorbije jaren zijn er woningen aangekocht in de reservatiestrook. Hoe rijmt dit met de ambitie om te vertrekken van een wit blad?

Voor het GRUP werd vernietigd, liepen er gesprekken met bewoners die hun woningen vrijwillig wensten te verkopen. Toen zijn er engagementen genomen naar eigenaars. Die engagementen werden nu nagekomen.

Komt het oude traject er dan toch?

In dit proces vertrekken we vanaf een wit blad. De studies van de voorbije jaren gooien we niet zomaar in de prullenmand: we bestuderen ze, leren eruit, maar houden ook rekening met  evoluties in het beleid en op het terrein. We gaan niet zomaar uit van het tracé dat vorige keer naar voor werd geschoven. We kijken dus breder dan de reservatiestrook. Ook het uitzicht en de inrichting van een mogelijke oplossing bestuderen we opnieuw.

Vanuit gedeelde ambities wensen we te komen tot concrete oplossingen. We doen dit aan de hand van een participatief proces.

Deze oplossingen worden in het geïntegreerd planproces onderzocht en getoetst vanuit verschillende invalshoeken:

 • Er wordt een Milieueffectenbeoordeling opgesteld (Plan MER)

 • Er wordt een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse gemaakt (MKBA)

 • Er wordt een landbouweffectenrappport opgemaakt (LER)

 • En een passende beoordeling.

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal de Vlaamse Regering over het voorkeursalternatief een beslissing nemen.

De aanwezigheid van de reeds verworven percelen in de reservatiestrook vormen geen parameter in het proces. Deze zullen wel aan bod komen in de berekening van de MKBA. In dat MKBA wordt de onteigeningskost mee geraamd in de totale som.

Wanneer er een voorkeursalternatief wordt gekozen en de reeds verworven eigendommen in het huidige proces niet meer relevant zijn, kunnen deze worden ingezet als bijvoorbeeld compensatie voor nieuw in te nemen ruimte.

Wat is een startnota?

De startnota verduidelijkt de doelstellingen van het GRUP, bakent het plangebied af en beschrijft de aanpak van het onderzoek naar milieueffecten. De startnota toont de eerste onderzoeksresultaten van het geïntegreerd planningsproces van het GRUP. Met de startnota en de bijhorende procesnota start de Vlaamse overheid het planningsproces voor de concrete uitvoering van het GRUP formeel op.

Wat is een procesnota?

De procesnota hoort bij de startnota en omschrijft zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief zal uitgevoerd worden. Het is een dynamisch document dat in elke fase van het proces geactualiseerd wordt. De nota geeft weer wat de aanpak, overleg- en participatiemomenten en de resultaten van elke fase in het proces zijn.

Wat is een scopingnota?

Het planteam verwerkt de adviezen, reacties en opmerkingen uit het eerste participatiemoment en de publieke raadpleging in een scopingnota. Hierin wordt duidelijk hoe suggesties om het plan te verbeteren in acht genomen worden, of wat de bijkomende aandachtspunten zijn in functie van het effectenonderzoek.

Wat is een milieubeoordeling?

Eén van de effectbeoordelingen is een planmilieueffectenrapport (plan-MER). Dit rapport wordt opgemaakt door een team van erkende MER-deskundigen. Daarin beschrijven ze de resultaten van hun onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu.

Wat is een GRUP?

Het planteam maakt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op waarin bestemmingswijzigingen in een bepaald gebied binnen Vlaanderen worden vastgelegd.

Wat is een openbaar onderzoek?

De resultaten van de onderzoeken zijn openbaar. Er kunnen gedurende 60 dagen opmerkingen of bezwaren ingediend worden over het ontwerp van GRUP, het ontwerp plan-MER en eventueel andere effectbeoordelingen.

Wat is een landbouweffectenrapport?

In dit rapport worden de gevolgen voor de landbouw van bepaalde tracés en oplossingen bestudeerd: wat betekenen bepaalde oplossingen voor de landbouw?

Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse?

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) probeert de effecten, zowel negatief als positief, van een bepaald project op de maatschappij te berekenen en in te schatten. Zowel financiële als maatschappelijke kosten en baten worden in rekening gebracht. Bijvoorbeeld de effecten of impact van het gebruik van geluidswanden, van groene bufferzones, van een fietsbrug, …

Wat is een ruimtelijk structuurplan?

Dit plan is een wetenschappelijke studie die toelicht hoe we in Vlaanderen met onze schaarser wordende open ruimte moeten omgaan. Dit wordt bestudeerd vanuit vier invalshoeken: de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.

Wat is een geïntegreerd planningsproces?

Bij een geïntegreerd planningsproces lopen de planfase voor het ruimtelijk uitvoeringsplan en de planfase voor de milieubeoordeling samen. Op die manier worden beide fasen op elkaar afgestemd. Consultatie en participatie maken integraal deel uit van het geïntegreerd planningsproces. Het planningsproces kent volgende fasen:

 • Opstartfase

 • Scopingsfase

 • Ontwerp planvormingsfase

 • Planvormingsfase

 • Goedkeuringsfase

Meer info kan u vinden via ww.RondRonse.be/proces